Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

kanade
teraz wiem 
możesz tylko ranić, bo pozwoliłam ci poznać się tak dobrze 
teraz wiem
kocham cię, bo tylko ty tylko potrafisz zmienić moje niebo w piekło 
— 'Under your spell' The Birthday Massacre

April 29 2017

kanade
5210 200b

March 20 2017

kanade
są takie momenty, kiedy łaknie się tylko umrzeć - tylko czy śmierć warta jest sprawy?

February 15 2017

kanade
5771 022b
Reposted fromlaters laters
kanade
5788 1c4d
Reposted fromlaters laters
kanade
5791 3377
Reposted fromlaters laters
kanade
5809 2cdf
Reposted fromlaters laters
kanade
5811 5178
Reposted fromlaters laters
kanade
5813 3e2b
Reposted fromlaters laters
kanade
5815 d283
Reposted fromlaters laters
kanade
5817 44a8 500
Hello Banksy!
Reposted frombirminghamcalling birminghamcalling
kanade
5821 6680
Reposted fromlaters laters
kanade
Każdy z nas ma dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, kiedy uświadomimy sobie, że mamy je tylko jedno.
— zacznij żyć
Reposted fromesperance esperance
kanade
kanade
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
kanade
2370 aa7d
Reposted fromclerii clerii
kanade
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii
kanade
5941 ec18 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
kanade
5953 c0f4
Reposted fromministerium ministerium
kanade
5963 d39d
Reposted fromdailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl