Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

kanade
8813 2ef2
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
kanade
8818 4a22 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe

April 27 2018

kanade
nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod prąd 
— Muchy 'nieprzeszkadzajmibotancze"

April 20 2018

kanade
Sing for all the people that you've lost
For all the friends you used to trust
Sing for all the dreams you left behind
— Blutengel "Sing"
Reposted byBrainy Brainy

April 17 2018

kanade
Nothing's gonna hurt you baby. 
— Cigarettes after sex
kanade
Po co kończysz to piwo
Masz karabin zamiast gitary
Ja kieszenie pełne czereśni
— Pidżama Porno "Twoja generacja"

December 24 2017

kanade
Na naszą słabość i biedę,
niemotę serc i dusz,
na to, że nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz,
na czarnych myśli tłok, na oczy pełne łez,
lekarstwem miłość bywa,
jeżeli miłość jest,
jeżeli jest możliwa.
[...]
— Agnieszka Osiecka

September 28 2017

kanade
1403 f0a5 500
Reposted fromslowostwor slowostwor
kanade
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
2056 2181 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
kanade
1885 895f
Reposted fromdailylife dailylife
2053 a6ed 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
kanade
Reposted fromgruetze gruetze
kanade
2186 ec75 500
Reposted fromhagis hagis
kanade
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
kanade


Addams Family Values (1993)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

September 23 2017

kanade
0603 6d1b 500
Reposted fromexistential existential
kanade
0720 e811
Reposted frommeem meem
kanade
0753 a7d4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl