Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

kanade
9557 703e 500
Beksiński, 1984
Reposted frompampunio pampunio
kanade
9612 6278 500
Reposted fromsoftboi softboi
kanade
9637 fde5
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
kanade
9737 4387
Reposted fromkrn krn
kanade
Właśnie nadeszło "kiedyś" i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromkrn krn
kanade

Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeśli jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram cię z kawałków, naturalnie, jeżeli jeszcze coś z ciebie zostanie.

Reposted fromkrn krn
kanade
9787 6b81 500
Reposted fromkrn krn
kanade
Gdybym miał odwagę, wiem co robić. Czasami muszę się wspiąć i każdego dnia spadam próbując być przy tobie.
— Lady Gaga & Bradley Cooper I don't know what Love is
Reposted fromaleander aleander

February 13 2019

kanade


the addams family
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
kanade


Beetlejuice (1988)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
kanade
Great Gray Owl
Reposted fromdhoop dhoop
kanade
7071 fd9e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
kanade
7077 7a01 500
Reposted fromsoftboi softboi
kanade
Czas nie jest rzeczywisty. Jest teorią wymyśloną przez naukowców, bazującą na nieidealnym ruchu Ziemi wokół Słońca. Czemu więc przywiązujemy taką wagę do czegoś, co jest tylko teorią? 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia
kanade
7155 bf78
Reposted frompoisonedivy poisonedivy
kanade
7203 aa1f 500
Reposted fromptrck ptrck
kanade
7209 5c97 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
kanade
7214 7abf
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
kanade
7376 7f18 500
Reposted fromotters otters
kanade
The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of wonder
With friends surrounded
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river
Forever and ever
— Pink Floyd
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl